Du er her

KLUBNYT/ kurser Efterår Oktober 2020

LÆS PÅ "FORSIDE" ! ! ! !

 

SIDSTE NYE! ! ! Antal Forsamlede i samme Lokale  10 personer ! ! Træder i Kraft i Uge 44 (27. okt.)

Det betyder:På det netop opstartede hold (i tirsdags) var der mødt 9 deltagere op, + instr. = 10 personer !

Derfor, da der er flere der har meddelt at de gerne vil deltage nogle af de resterende tirsdage, det er godt!

Så opretter vi 2 Tirsdags hold ! 1. Hold: Start klokken 12.00, slut klokken 13.00

                                                       2.Hold: Start klokken 13.15, slut klokken 14.15 

Summa summarum, for at kunne afvikle undervisningen med det antal der har tilmeldt sig, har det været nødvendigt at nedsætte undervisningen til 1 klokketime, herved bliver der plads til 2 hold, idet klubben råder over lokalet fra kl. 12.00 til 14.15.           Alt dette betyder også, at skulle der komme flere interesserede til, henstiller vi til, at man tilmelder sig på nedenstående Tlf. ell. mail. for ikke risikere at komme til et overfyldt hold, pt. er der kun plads på holdet klokken 13.15-14.15. Øvrige oplysninger om betaling m.m. gælder stadig.                                                    

NYT ! ! KURSUS EFTERÅR 2020

TIRSDAGE KLOKKEN 12.15 - 13.45 Fjordsgade Skole 2. Etage

START: 20. Oktober, - Sidste gang: 1. December, ialt 7 gange, Instruktør Bent Grenaa-P.

OBS!!! Det er muligt for alle at deltage på dette hold, på grund af de usikre tider vi pt. er i, ser vi det som rigtigst at der betales for deltagelse, 50,00 kr for hver gang man deltager, enten per kontant, ell. mobilPay, ell. Bankoverf.     Øvelserne der bliver gennemgået, vil primært have sigte på at styrke immunforsvaret, samt opbygge og vedligeholde det gode Helbred. Hertil bruger vi De 8 Silkebrokader, De 5 Elementer , lidt fra Harmony QiGong, samt lidt nyt.           Er der brug for ydeligere information,   : skriv  bgrenaap"gmail.com, ell. Tlf. 41107135.    

 

 

 

15. Maj 2020:

Der er så småt ved at blive åbnet op for Aktiviteter igen, men endnu har klubben ikke fået "grøn lys", vi venter spændt, vi har vendt eventuelle muligheder, vil lige afvente en Dato for åbning.

:NYT: Dags Dato har Bente Ahlmark bedt sig fritaget for opgaver i Qi Gong klubben, dette ønske har klubben accepteret.

 

"CORONA VIRUS"

Vi er nu midt i Marts måned, den Corona virus, der hærger hele kloden, har også påvirket QiGongklubbens aktiviteter, både fra Fjordsgade skole, Sundhedscenteret Ankersgade og Folkestedet, kom der meldinger om lukning for aktiviteter, ihvertfald Marts måned ud. Det vil sige, at ingen af stederne kommer der aktivitet før EFTER PÅSKE, det kan være lige umiddelbar efter, det kan også være det bliver meget senere. Uanset hvornår der meldes" normal", skal klubben finde en ekstraordinær løsning, idet vi Booker de lokaler vi anvender, men kan ikke gøre noget før vi kender datoen for "normal". Vi forsøger nu at finde egnede løsninger, som kan tages i brug, når vi er på den anden side af begrænsningerne.Vi melder ud, når der er nyt at tilføje

 

 

Nu skriver vi midt December 2019 og dermed er Forårs- og Efterårssæson færdiggjort. Det blev et par anderledes sæsoner, klubbens hovedmål blev gennemført, nemlig udbredelsen af Qi Gong til flest mulige, udover ugeholdene og Workshop, var der 9 personer der deltog i Uddannelsesforløbet på 8 weekend, herudover har der været arrangementer i forskellige sammenhænge, mest besøgt har vel nok været "Genlyd" på Fjordsgade hver onsdag, her har mange af  Qi Gong deltagerne meldt tilbage, at de oplever et herligt velbefindende efter  de1,5 time.         Der har været "Fyraftens QiGong" samt andre der har benyttet sig af klubbens udfarenhed.

Desværre har det ikke været nemt at være 1.års instruktør, 3 af de 5 nyuddannede, der fik hold, at øve deres nytillærte instruktørkunnen på, valgte at trække sig fra undervisningen, efter forårssæsonen og er ikke i klubben mere. Der er nu 2 af de 5 tilbage, som situationen er pt. er det tvivlsomt, at der kan etableres hold til alle. Uheldigvis er medlemtallet dalet i det forløbne år, hvilket medfører at behovet for instruktører i klubben er noget mindre. Dette medfører samtidig, at vi er nødt til at ændre på udbudet af ugehold, derefter må vi følge op på hvad der kan gennemføres, måske i nogen tilfælde foreslå sammenlægning. Som udgangspunkt tror vi på en stigning i medlemstallet, idet der er en voksende interesse i samfundet, for at finde ud af, - hvad kan Qi Gong!

Weekend Kurser/Uddannelse er havvejs, 4 afviklede Weekend, med god tilslutning, tilbage rester DA WU - Shi Er Fa - Hjerte QiGong - MaWangDui- samt afsluttende eksamen for de som ønsker det.

Et begivenhedsrigt og belærende år har det været, en udvikling som vi håber, kommer alle i klubben, medlemmer og ledere til gavn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qi Gong klubbens Årsberetning for 2018 v/Solvejg. Kan læses længere nede på denne side!

Referat fra Genneralforsamlingen er nederst på siden.

Ekstraordinær Generalforsamling Mandag den 27. Maj

Uheldigvis bevirkede de IT besværligheder der har været i forbindelse med indkaldelse til den Ordinære Generalforsamling, at flere ikke havde modtaget indkaldelsen rettidigt. Dette gav anledning til blandt nogle af de fremmødte, at begære en ny Generalforsamling, da De  mente, der kunne være nogen der lå inde med forslag, der således ikke kunne blive behandlet. Dette var en uheldig og kedelig situation, bestyrelsen gerne ville have været foruden, men der skulle ikke sås tvivl om klubbens indstilling, så derfor kaldes der ind til Ekstraordinær Generalforsamling. Senere kommer dato, Klokkeslæt og sted, samt hvilke punkter der skal gennemgås.  I bestyrelsen beklager vi meget den større ulejlighed.

_____________________________________

WORK SHOP !

I det nye Efterårsprogram, bliver der sat en del spændende Work Shop op, se mere om det her i uge 22 !

 ______________________________________________________________________________________________

ORIENTERING!

Ved opstarten på Forårssæsonen 2019, fik 6 af de nyuddannede instruktører tilbud om at virke på klubbens hold, det er blevet til 12 gange undervisning for de 5 af dem og en enkelt en Work Shop (Ryg Qi Gong), med fuldt engagement. -  - 3 af disse nye instruktører har valgt at stoppe deres engagement i klubben, med forårets afslutning. Det drejer sig om: Birgit Voss, Alice Sørensen og Pia Bildsted.  Klubben siger Dem Tak for Deres interesse.

 

 

 

______________________________________________________

Årsberetning 2019:

Efter et år 2017 med rigtig mange arrangementer, fortsatte vi derud af i 2018.

Solvejg havde iforåret 2 hold på folkestedet + 1 hold på frederiksbjerg. Bent

havde 1 hold på trøjborg. Samme model i efteråret 2018.

I februar startede vi i foreningen en qigongudd. Forinden havde Bent og Solvejg

været på DGI i aarhus for få lidt hjælp og forelægge vore planer.

Det blev godkendt. Vi startede op med Solvejg som hovedunderviser og Bent som

støtte og praktisk medhjælper. Udd. Skulle strække sig over 8 weekender.

Vi startede med en enkelt dag, hvor evt. kursister kunne komme og smage på varen.

Alle fremmødte ville gerne fortsætte. Holdet sluttede med en eksamen i december.

I februar havde Bent og Solvejg møde med Marie Harup fra Genlyd under aarhus

kommune. Også kaldet foreningsbrobygning. Der blev drøftet samarbejde medhjælp

qigongklubben. Aftalen blev 4 prøvegange i foråret, hvor Bent og Pia skulle tage

sig af det. Tilslutningen var ok. Så der blev aftalt et forløb i efteråret 2018.

Denne gang var der knap så mange, men der blev aftalt at prøve igen i foråret 2019.

På værdibørsen, hvor Bente og Pia underviser, er der stadig god tilslutning.

Der har været en enkelt workshop, hvor Per Elling underviste i Yi Jin Jing.

IngerMarie har haft 2 6. klasser i søvind, som var en god oplevelse.

I April havde vi generalforsamling. Her var Bent G. på valg. Han blev genvalgt.

Også Revisor-Bent var på valg, og han blev heldigvis også genvalgt.

Vi startede dagen med 1 times qigong.

IngerMarie og Mette gik af som suppleanter. Pia og Laila er nye suppleander.

I maj var Solvejg på ældresagen og præsentere qigong. Mere end 100 mennesker var mødt op.

I juni var Solvejg i Den japanske Have, hvor 22 pæd. havde kursusdag og skulle

slutte af med 1 times qigong. Sikke omgivelser.

I oktober startede Alice som praktikant i foreningen. Aftalen var 3 timer om ugen.

Hun skulle følge Solvejgs hold på frederiksbjerg skole. Ideen var at Alice på sigt

skulle overtage lidt afundervisningen

I efteråret var Bent, Pia og Solvejg på et weekendkursus i Nyborg. Det var en

underviser fra Sydamerika der underviste i 18 harmonier, som i øvrigt bliver brugt

meget i vores forening. I den forbindelse kan nævnes at klubben også har givet

tilskud til Pia og Alice, som begge var på udd. Holdet.

Alt i alt vil klubben gerne give tilskud til videreudd. Hvor det findes relevant.

I og med at klubben vokser, vokser arbejdet med regnskab og bestyrelsens virke

også. Tak til Bent Grøn for assistance.

I april var der rokade i bestyrelsen. Per følte for stort arbejdspress. Han trådte ud af

bestyrelsen og Pia, som var suppleant, trådte ind.

I december havde bestyrelsen møde med gamle og nye instruktører.

Som før beskrevet var der i december udklækket nye instruktører- og flere ville

gerne i gang med at undervise. Vi var så heldige at have fået tildelt lokaler

henholdsvis på trøjborg, folkestedet, frederiksbjerg skole og fjordsgade skole.

Så vi satte 7 hold op til igangsættelse i foråret 2019. Solvejg havde valgt at tage

orlov i foråret 2019.

Som afslutning på 2018 vil vi sige tak til folkestedet, trøjborg og aarhus kommune.

Ikke mindst Marie Harup. Lige en kort orientering om hvad der allerede nu er planlagt til 2019.

Vi er ved at udarbejde en kontrakt, som instruktørerne skal underskrive for at få

tildelt et hold i foreningen.

Der har været efterspørgsel på ny udd. Solvejg har en ny model. Der bliver lavet

8 weekender, hvor man ved at deltage i alle kan betragte det som en uddannelse.

Endvidere er muligheden også at man kan deltage i enkelte kurser og på den måde

få fyldt på. De der vælger det hele kan gå til eksamen.

Vi fortsætter samarbejdet med genlyd. Der har allerede været et hold, hvor der har

været god tilslutning.

Solvejg skal i et gartneri og lave fyraftensqigong. Endvidere skal hun igen på ældre-

sagen og lave workshop. I juli har Solejg et ugekursus på egtmundhøjskolen i odder.

Pia skal lave workshop med fnuggelinerne.

Vi har igen fået tildelt samme lokaler i foråret.

Selv om holdene nogle steder har været små i foråret prøver vi igen i efteråret.

Som det ser ud nu vil Bente, Birthe, Alice, Pia, Bent og Solvejg gerne lave hold i

efteråret.

Der har været forespørgsel om tur til Malta med qigongundervisning. Bent og Solvejg

tager i denne måned ned og laver researche.

Tak herfra.

 

Referat fra Generalforsamling i Qiqong klubben d. 13. april 2019

Dagsorden

I. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Bestyrelsens årsberetning

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag

13 april 2019.

a) Bestyrelsens forslag : Udvidelse af bestyrelsen med I medlem, Bente Ahlmark har givet tilsagn.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( Solvej modtager genvalg )

9. Valg af suppleant ( Inge T. Hansen har sagt ja på mail )

10. Valg af revisor ( Bent Grøn på valg )

II. Nedsættelse af udvalg til opsøgende og udbredelse af Qiqong , bestående af instruktører uddannet i

klubbens uddannelses forløb.

12. Evt.

Ad 1)

Bent Grøn blev valgt som dirigent og konstaterede, at ingen havde nogen indvending mod afholdelse af

generalforsamlingen, selvom den ikke var lovlig varslet til alle medlemmer på grund af computerfejl , der bl.

a. resulterede i , at forslag ikke kunne afleveres.

Ad 2)

Else Grøn valgt som referent.

Ad 3)

Pia og Alice valgt som stemmetællere.

Ad 4)

Solvej fremlagde bestyrelsens beretning for året 2018, der har været et meget aktivt år. Medlems antallet

har været dalende. Den Internationale Qiqong dag er d. 27 april kl. IO på Storetorv i Aarhus.

Beslutning : Årsberetningen vedlægges referatet til udsendelse og ønsket er, at den fremover bliver

udsendt med dagsordenen til næste generalforsamling i 2020.

Ad 5)

Bent Grenå P fremlagde regnskabet : Herefter mange spm.!l Der har kun været et Workshop i 2018 ( Per ).

Vedrørende lokaleudgifter: Der skal betales for centerlO, Fjordsgade og frederiksbjerg skoler, resten af

stederne gratis.

Kursusafgift : Er fra Kursus i Nyborg.

Administration / vederlag dækker over tøj, tlf. kontormaterialer etc.

Anskaffelser: Der er indkøbt 45 CD'er, 3 undervisningsprogrammer, som sælges til udd. kursus i 2019. Spm.

om de ikke hører under uddannelse ?

Skyldige omkostninger: Ligger i regnskabet og er eks. honorarer, der ikke er betalt pr. 31/12 gr." ikke

bankdag."

Vedrørende uddannelse, fås ingen tilskud; kun tilskud til " genlyd "!

: Regnskabet bør pindes mere ud, så det er mere gennemsigtigt !!!

Ad 6)

Medlemshonorar er uforandret IOO kr.

Ad 7)

Ingen forslag fra medlemmerne på gr. af rod med indkaldelsen til generalforsamling !! Der henstilles, at

dagsordenen skal være ude hos medlemmerne til tiden. Bestyrelsens forslag hører under pkt. 8.

Ad 8)

Bent G.P. : Ønsket er 4 i bestyrelsen! Alice foreslår 5 i bestyrelsen som oprindelig i vedtægterne !

Drøftelse af det uhensigtsmæssige i 4 medlemmer, hvis der skal stemmes etc. Der ønskes gerne flere

medlemmer, men svært at få nogen til at stille op ! Vedtægtsændringer i 2016, hvor antallet er ændret fra 5

til 3 personer. Uklarhed omkring fordeling af rollerne i bestyrelsen og valg til bestyrelsen i forhold til

vedtægterne. Bestyrelsen og dirigenten drøftede dette i enerum, hvorefter det besluttes at afholde ekstra

ordinær generalforsamling med 3 punkter:

I) Vedtægtsændringer:

a. Antal medlemmer i bestyrelsen

b. Sammensætning af bestyrelsen

2) Valg til bestyrelse og suppleanter

3) Punkt Il vedrørende nedsættelse af udvalg.

Beslutning : Bestyrelsen fortsætter til den ekstra ordinære generalforsamling.

Ad 9)

Inge T. Hansen og Bente Ahlmark valgt til suppl. foreløbig.

Ad 10)

Bent Grøn valgt som revisor.

Ad 11)

Udsat til næste gang på gr. af bøvl med udsendelse af dagsorden og deraf evt. manglende forberedelse.

Ad 12)

Drøftelse af antal tilmeldte på qiqong holdene, for at kunne dække honorar til underviser ( min. 8 )

Kontrakt for instruktører er under udarbejdelse. Denne bpr sendes ud til underviserne.

Referent Else W. Grøn

Efter mødet er det besluttet at afholde den ekstraordinære generalforsamling d. 27. maj kl. 17.00.